Boka tid
Boka tid Login För företag
på Akademiska sjukhuset i Uppsala där man jobbar man för att fler ska vara nöjda med sin smärtlindring. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Sjukhus jobbar för bättre behandling och lindring av smärta

Smärtbehandling är en utmaning, inte minst inom akutsjukvården. Det berättar Eva Ånnhagen, vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset i Uppsala där man jobbar för att fler ska vara nöjda med sin smärtlindring. Som en del av arbetet kommer också patienter som söker vård på akutmottagningen snart själva kunna skatta sin smärta via en app. 

Få rätt hjälp idag

Boka tid med en smärtspecialist – utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal.

Logga in och boka tid

Hur väl smärtbehandlingen fungerar mäts årligen och omfattar inneliggande patienter som får fylla i en enkät. Mätningen görs i samarbete mellan vårdkvalitetsavdelningen och smärtcentrum. Enligt Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset, har de återkommande nationella patientenkäterna inom akutsjukvården visat att smärtlindring är ett område med stor förbättringspotential.

– Obligatoriska utbildningsmoment har tidigare varit en vanlig åtgärd, men nu vill vi testa något nytt som gör att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård, säger hon.

– Att lyssna på patienten är en viktig del i vårt arbete med personcentrerad vård. God smärtlindring påverkar hela vårdförloppet. Den som har ont blir mindre rörlig efter en operation, äter sämre, mår mer illa och löper risk för olika medicinska komplikationer som lunginflammation och blodpropp i benen, fortsätter Eva Ånnhagen.

Nu vill vi testa något nytt som gör att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård.

Smärta blir en naturlig del under tätare timsrundor

Enligt nationella riktlinjer ska smärta hos inneliggande patienter mätas var fjärde timme, men vid akut smärta i samband med operation kan statusen behövas mätas tätare. På Akademiska ska berörda patienter regelbundet smärtskattas med hjälp av ett mätinstrument.

Runtom på sjukhuset införs nu istället timsrundor, det vill säga att personal går in till patienter varje timme, och där frågor om smärta är en naturlig del. På avdelningar som infört sådana rundor har användningen av smärtskattningsinstrumentet ökat med tio procent. För att smidigare och snabbare ringa in patienter med kronisk respektive akut smärta är en förändring på gång i patientjournalsystemet Cosmic.

App för smärtskattning på akuten

Inom kort kommer också patienter som söker vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset ska själva kunna skatta sin smärta via en app. I slutet av oktober påbörjas en pilotstudie med syftet att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och snabba upp diagnostik och mest lämplig smärtbehandling.

– Smärtbehandling är en utmaning, inte minst inom akutsjukvården, vilket delvis beror på att personalen inte alltid ställer frågan och inte får en komplett bild. Ökad patientdelaktighet, där patienten äger informationen, kan underlätta samtalet med sjuksköterska och läkare och leda till att patienten snabbare får en effektiv smärtlindring, berättar Åsa Muntlin Athlin.

Ökad patientdelaktighet, där patienten äger informationen, kan underlätta samtalet med sjuksköterska och läkare.

Smärta ingår som en del i sjuksköterskeutbildningen

På initiativ av smärtansvariga sjuksköterskor skräddarsys utbildningar i smärta vid behov ute på avdelningar för all vårdpersonal. Dessutom anordnas utbildning en gång per månad på kliniskt träningscentrum. I april varje år anordnas en temadag om smärta på olika teman med föreläsningar av experter på området.

Mia Berg, sjuksköterska på smärtcentrum med ansvar för sjuksköterskeutbildning, betonar vikten av att introducera smärta tidigt i utbildningen.

– Sedan cirka fyra år ingår smärta som en del i sjuksköterskeutbildningen i Uppsala redan från andra terminen och följs upp under hela utbildningen. Smärta ingår också i det kliniska utbildningsåret för nyexaminerade sjuksköterskor, berättar hon.

Initiativet ökar nöjdhet hos patienter

Fjolårets mätning visar att 76 procent av inneliggande patienter upplevde att de fick bra smärtbehandling, jämfört med 71 procent 2014. En förklaring anses vara införandet av smärtskattning av patienterna själva, men även timsrundorna och ökade satsningar på utbildning.

– Ja, det går åt rätt håll vilket är mycket glädjande. Medvetenheten om smärta är större bland sjuksköterskor och undersköterskor tack vare olika utbildningssatsningar de senaste åren. Smärta är en viktig del i vårt systematiska vårdkvalitetsarbete. Målet är att nio av tio patienter med smärta ska vara nöjda med den lindring de får, säger Eva Ånnhagen.

Medvetenheten om smärta är större bland sköterskor tack vare olika utbildningssatsningar de senaste åren.

Fakta om appen: Piloten startar på vuxenakuten i slutet av oktober och beräknas pågå ett par veckor. Totalt kommer cirka 50 patienter att inkluderas. Via en app installerad i en smartphone eller Ipad kommer patienterna själva att uppskatta hur intensiv smärtan är, var den började och var den sitter etc. Till en början är fokus akut smärta hos patienter som söker vård via akutmottagningen, men planen är att brännskadecentrum ska involveras och på sikt även smärtcentrum, då med fokus på kronisk smärta. Målet är att informationen ska vara tillgänglig via den elektroniska patientjournalen Cosmic och kunna synkas med annan information.

I utvecklandet av det tekniska systemet, där appen är en del, har såväl vårdpersonal inom akutsjukvården och representanter från flera patientföreningar ingått. Bland andra Mag-tarmföreningen, Fibromyalgiförbundet och Ung Cancer.

Läs mer på Hjärta för Vården

Edina Kurtovic är specialist inom smärta och rehabilitering
Lindra smärta utan läkemedel
Att leva med kronisk smärta

Kommentarer inaktiverade.