Boka tid
Boka tid Login För företag

Användarvillkor för MediCheck

Genom att registrera dig som användare på medicheck.se (nedan ”Tjänsten”) och/eller genom att klicka ”Jag godkänner användarvillkor och har tagit del av integritetspolicyn” så accepterar du de villkor som framgår nedan. Det är viktigt att du läser igenom och förstår dem. Vi kan från tid till annan komma att ändra och/eller uppdatera dessa villkor, och rekommenderar därför att du regelbundet återbesöker och läser dem. Vi kommer även att göra dig uppmärksam på ändringar genom avisering på Tjänsten, och din fortsatta användning av Tjänsten innebär att du accepterar dessa ändringar.

1. Om Tjänsten

1.1 Tjänsten medicheck.se drivs av MediCheck Healthcare AB, org.nr. 559210-4037 (nedan ”MediCheck” eller ”Vi”). Dessa villkor reglerar din användning av MediChecks digitala tjänsteutbud, och vissa frågor kring dig som enskild användare i egenskap av kund.

1.2 Behörig hälso- och sjukvårdspersonal, är knutna till Tjänsten som vårdgivare (”Vårdgivare”). MediChecks roll är att förmedla kontakten mellan Vårdgivaren och dig som kund, och att tillse att kommunikationen mellan dig och Vårdgivaren via Tjänsten uppfyller gällande föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Uppgift om vem som är Vårdgivare i det enskilda fallet framgår exempelvis vid bokning, på kvitton och i annan dokumentation.

1.3 Tjänsten är avsedd för att användas i Sverige av personer som är 16 år eller äldre. Om du är under 18 år måste du inhämta målsmans samtycke för att kunna ingå avtal med oss. Har du däremot fyllt 16 år och har ett eget arbete med dina föräldrars tillåtelse som innebär att du kan finansiera ett köp av våra tjänster med dina egna pengar får du ingå avtal med oss.

1.4 Tjänsten är inte i några fall tänkt att användas i medicinska nödsituationer eller andra situationer som behöver akut sjukvård, utan i sådana fall bör du snarast kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

1.5 För att Vi ska vara helt säkra på din identitet kräver Tjänsten inloggning med BankID.

1.6 Inga narkotikaklassade preparat förskrivs via Tjänsten.

2. Användarens ansvar

Som användare åtar du dig att:

 • inte använda Tjänsten för annat än medicinsk konsultation för dig själv som privatperson,
 • genast vända dig den offentliga vården, dvs. kontakta 112 eller närmaste akutmottagning, om det tillstånd du sökt rådgivning eller behandling för plötsligt förvärras,
 • tillse att ditt BankID (och lösenordet till detta) inte kommer i orätta händer, och genast anmäla till oss om du misstänker att någon missbrukar eller kan komma att missbruka din inloggning till Tjänsten, samt
 • att inte att störa eller försöka avbryta Tjänsten eller påverka dess funktionalitet på annat sätt genom exempelvis överföring av virus, fientlig programvara eller annan skadlig kod i eller till Tjänsten.

3. MediChecks ansvar

3.1 MediCheck är registrerade som vårdgivare i Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) Vårdgivarregister. MediCheck är juridisk vårdgivare över all utförd hälso- och sjukvård via Tjänsten.

3.2 MediCheck är skyldig att kontrollera att den sjukvårdspersonal som Vårdgivaren tillhandahåller som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar svensk läkarlegitimation och förskrivningsrätt, samt kräva att Vårdgivaren innehar giltig ansvarsförsäkring för Tjänsten.

3.3 Artiklar, blogginlägg och annan information av allmän karaktär som publiceras av MediCheck utgör ett komplement till den medicinska rådgivning som Vårdgivaren ger, men är inte en ersättning för en läkares bedömning, diagnos eller behandling. Även i övrigt är användning av Tjänsten ett komplement till den gängse vården, som är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv medicinsk rådgivning till sina patienter, men inte som en ersättning för den hälso- och sjukvård som tillhandahålls av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

3.4 MediCheck strävar efter att hålla en mycket hög tillgänglighet på Tjänsten, och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå detta. Planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten av Tjänsten kan dock inte helt undvikas. Planerade avbrott skall i möjligaste mån ske vid en tidpunkt då det är låg belastning på Tjänsten, och skall så långt möjligt meddelas i förväg. Om en konsultation som du har betalat för uteblir på grund av ett avbrott har du rätt till kostnadsfri ombokning av konsultationen eller att få pengarna tillbaka.

4. Priser, betalning mm

Priser och avgifter för konsultationer via Tjänsten, och eventuella övriga priser, framgår av den vid var tid publicerade prislistan. Betalning för konsultation sker i förväg, och du kan inte påbörja en konsultation med Vårdgivaren förrän betalning erlagts, förutom i de fall då Vi explicit uttryckt detta, exempelvis vid kampanjer.

5. Uppsägning av Tjänsten

5.1 Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Både du och MediCheck kan när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att nyttja Tjänsten kan du vända sig till MediCheck för inaktivering av ditt konto.

5.2 Om Vi bedömer att du missbrukar Tjänsten kan Vi, efter att ha meddelat dig via e-post, komma att stänga av dig från vidare användning av Tjänsten.

MediCheck januari 2021

Integritetspolicy

MediCheck Healthcare AB, org.nr. 559210-4037 (nedan ”MediCheck” eller ”Vi”) kommer som ett led i din användning av våra tjänster och i samband med besök på vår webbplats samt mobilapplikationer (”Tjänsten”) att behandla personuppgifter om dig. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och följer tillämplig dataskyddslagstiftning för att värna om din personliga integritet. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är avsedd att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har. Dina personuppgifter hanteras i enligt med EU:s generella dataskyddsförordning (”GDPR”) och patientdatalagen inom ramen för Tjänsten.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är MediCheck Healthcare AB, Kocksgatan 50, 116 29 Stockholm, och Vi kan nås på e-post: support@medicheck.se. Personuppgiftsombud är Thomas Ehrengren, han nås enklast via e-post: PUO@medicheck.se.

2. Vårdgivare

MediCheck är registrerade som vårdgivare och erbjuder dig Tjänsten där du kan boka tid med ansluten och behörig hälso- och sjukvårdspersonal (”Vårdgivare”). När du använder vår Tjänst och lämnar dina uppgifter angående symptom (se Hälsodata nedan) kommer vi att lämna ut denna information till respektive Vårdgivare för att de ska kunna ha möjlighet att ge dig vård.

3. Personuppgifter

3.1 Personuppgifter som behandlas
Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som person. Följande personuppgifter som kan hänföras till dig kan Vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) såsom namn, e-mailadress, personnummer och telefonnummer.
 • Uppgifter som avser din hälsa (”Hälsodata”) som du förser oss med. Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av Hälsodata till en icke-medicinsk tredjepart.
 • Användares beteende inkluderat digitalt beteende (exempelvis beteende inom applikationen) (”Digitalt Beteende”).
 • Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress) (”Teknisk Data”).

3.2 Hälsodata
Vid nyttjande av vår Tjänst, som innefattar ditt möte med anslutna Vårdgivare kan du komma att dela med dig av personuppgifter beträffande din tidigare och nuvarande fysiska och mentala hälsa. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (”Hälsodata”). Hälsodata som är särskilt hänförbar till dig kan också tillföras av den Vårdgivare du kommer i kontakt med när du nyttjar vår tjänst. Att Vårdgivare tillför uppgifter är en del av Vårdgivares skyldighet gentemot dig som patient.

Som vårdgivare lyder MediChecks verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och är därför skyldig att behandla (inklusive arkivera) Hälsodata som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst.

Vi delar ingen Hälsodata med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Hälsodata) på uppdrag av oss.

Har du hänvisats till MediCheck av din försäkringsgivare kan MediCheck, för reglering av specifikt försäkringsfall, lämna ut uppgifter om ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare.

3.3 Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Syftet med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är följande:

 • Vi behandlar Kontoinformation för att kunna erbjuda MediChecks tjänster vilket innebär att den rättsliga grunden för behandlingen är baserat på att kunna fullgöra avtalet oss emellan, inklusive möjliggöra för oss att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse.
 • Vi kan även komma att använda Kontoinformation för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev med information om MediChecks tjänster.
 • Vi behandlar Hälsodata på basis av rättslig förpliktelse och att behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård, förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster m.m. I det ingår att Vårdgivare för journal.
  • Vi behandlar även Kontoinformation (personnummer) på basis av rättslig förpliktelse och att behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård, förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster m.m.
 • Vi behandlar Digitalt Beteende på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra Tjänsten, förstå och analysera användares beteenden och för att förbättra användarupplevelsen.
 • Vi behandlar Teknisk Data på basis av vårt berättigade intresse av att förstå användare och i marknadsföringssyfte, till exempel vid s.k. ”remarketing”.
 • Vi behandlar även dina uppgifter i en avidentifierad (anonymiserad) form för forskningsändamål.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enligt patientdatalagen ska journalhandlingar bevaras i minst tio (10) år vilket Vi gör. Andra personuppgifter som vi behandlar utanför ramen för journalföring behandlar Vi så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När MediCheck behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar MediCheck data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

5. Överföring till tredjepart och tredjeland

All information om dina medicinska konsultationer i Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. I mycket sällsynta fall kan MediCheck av myndighet bli ålagt att lämna ut hela eller delar av din journal, om det följer av myndighetsbeslut eller lag, men i övrigt kan ingen utomstående part kan ta del av information om dig, ditt hälsotillstånd eller vad som framkommit i samband med de medicinska konsultationerna.

Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. Våra leverantörer kommer främst befinna sig inom EU/EES men en av dessa är etablerade utanför EU/EES. För att tillförsäkra att en adekvat skyddsnivå uppnås vid denna behandling av dina personuppgifter har vi ingått bindande avtal baserat på EU:s standardklausuler om överföring av personuppgifter.

6. Cookies

MediCheck använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att Vi använder cookies. Om du inte godkänner att Vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller avstå från att använda Tjänsten. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Skälet till att Vi använder oss av cookies är att Vi vill

 • lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas (upplösning, språk etc),
 • kunna koppla på kryptering för överföring på internet av känslig information, och
 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig Tjänsten och därmed samla underlag för hur Tjänsten generellt kan utvecklas, och
 • individanpassa annonsering.

Individanpassad annonsering sker delvis genom AdRoll.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår begära att få ut information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig, underskriven av dig och skickas till MediCheck Healthcare AB, Kocksgatan 50, 116 29 Stockholm.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser behandling med basis av vårt berättigade intresse. Dessa kan vara marknadsföringsaktiviteter, t.ex. våra utskick av nyhetsbrev med information om MediChecks tjänster. Invändningen skickas till ovan angiven adress eller att du själv inaktiverar denna marknadsföring till dig via din profil när du loggar in i Tjänsten.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen, som beslutar i frågan.

Om du skulle ha några klagomål avseende MediChecks behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till oss på PUO@medicheck.se. Skulle du inte vara nöjd kan du kontakta svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

MediCheck januari 2021

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid