Användarvillkor för dig som träffar specialistläkare på MediCheck

Genom att registrera dig som användare på medicheck.se (nedan ”Tjänsten”) och/eller genom att klicka ”Jag godkänner användarvillkoren” när du loggat in så accepterar du de villkor som framgår nedan. Det är viktigt att du läser igenom och förstår dem. Vi kan från tid till annan komma att ändra och/eller uppdatera dessa villkor, och rekommenderar därför att du regelbundet återbesöker och läser dem. Vi kommer även att göra dig uppmärksam på ändringar genom avisering på Tjänsten, och din fortsatta användning av Tjänsten innebär att du accepterar dessa ändringar.

1. Om tjänsten

1.1 Tjänsten medicheck.se drivs av MediCheck AB (nedan ”MediCheck” eller ”Vi”). Dessa villkor reglerar din användning av MediChecks digitala tjänsteutbud, och vissa frågor kring dig som enskild användare i egenskap av kund.

1.2 Ett stort antal läkare, som alla är specialister inom minst ett område, är knutna till Tjänsten som vårdgivare (”Vårdgivare”). MediChecks roll är att förmedla kontakten mellan Vårdgivaren och dig som kund, och att tillse att kommunikationen mellan dig och Vårdgivaren via Tjänsten uppfyller gällande föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Uppgift om vem som är Vårdgivare i det enskilda fallet framgår exempelvis vid bokning, på kvitton och i annan dokumentation.

1.3 Tjänsten är avsedd för att användas i Sverige av personer som är över 18 år.

1.4 Tjänsten är inte i några fall tänkt att användas i medicinska nödsituationer eller andra situationer som behöver akut sjukvård, utan i sådana fall bör du snarast kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

1.5 För att Vi ska vara helt säkra på din identitet kräver Tjänsten inloggning med BankID.

1.6 Inga narkotikaklassade preparat förskrivs via Tjänsten.

2. Användarens ansvar

Som användare åtar du dig att:
* inte använda Tjänsten för annat än medicinsk konsultation för dig själv som privatperson,
* genast vända dig den offentliga vården, dvs. kontakta 112 eller närmaste akutmottagning, om det tillstånd du sökt rådgivning eller behandling för plötsligt förvärras,
* tillse att ditt BankID (och lösenordet till detta) inte kommer i orätta händer, och genast anmäla till oss om du misstänker att någon missbrukar eller kan komma att missbruka din inloggning till Tjänsten, samt
* att inte att störa eller försöka avbryta Tjänsten eller påverka dess funktionalitet på annat sätt genom exempelvis överföring av virus, fientlig programvara eller annan skadlig kod i eller till Tjänsten.

3. MediChecks ansvar

3.1 MediCheck bär inte något ansvar som vårdgivare. MediCheck kan därför aldrig hållas ansvarigt som en följd av fel eller brister i rådgivningen i ett enskilt ärende, eftersom det medicinska ansvaret i ett konsultationsärende gentemot en patient ligger hos Vårdgivaren.

3.2 MediCheck är skyldigt att kontrollera att den/de läkare som Vårdgivaren tillhandahåller som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar svensk läkarlegitimation och förskrivningsrätt, samt kräva att Vårdgivaren innehar giltig ansvarsförsäkring för Tjänsten.

3.3 Artiklar, blogginlägg och annan information av allmän karaktär som publiceras av MediCheck utgör ett komplement till den medicinska rådgivning som Vårdgivaren ger, men är inte en ersättning för en läkares bedömning, diagnos eller behandling. Även i övrigt är användning av Tjänsten ett komplement till den gängse vården, som är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv medicinsk rådgivning till sina patienter, men inte som en ersättning för den hälso- och sjukvård som tillhandahålls av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

3.4 MediCheck strävar efter att hålla en mycket hög tillgänglighet på Tjänsten, och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå detta. Planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten av Tjänsten kan dock inte helt undvikas. Planerade avbrott skall i möjligaste mån ske vid en tidpunkt då det är låg belastning på Tjänsten, och skall så långt möjligt meddelas i förväg. Om en konsultation som du har betalat för uteblir på grund av ett avbrott har du rätt till kostnadsfri ombokning av konsultationen eller att få pengarna tillbaka.

4. Priser, betalning mm

Priser och avgifter för konsultationer via Tjänsten, och eventuella övriga priser, framgår av den publicerade prislistan. Betalning för konsultation sker i förväg, och du kan inte påbörja en konsultation med Vårdgivaren förrän betalning erlagts.

5. Personuppgifter och sekretess

5.1 Journalföring och sekretess

MediCheck och Vårdgivarna kommer att föra journal över samtliga aktiviteter vid användningen av Tjänsten, inklusive inloggningar och medicinsk konsultation, vilket du genom att registrera dig som användare accepterar. All information om dina medicinska konsultationer i Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. I mycket sällsynta fall kan MediCheck av myndighet bli ålagt att lämna ut hela eller delar av din journal, om det följer av myndighetsbeslut eller lag, men i övrigt kan ingen utomstående part kan ta del av information om dig, ditt hälsotillstånd eller vad som framkommit i samband med de medicinska konsultationerna.

5.2 Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (”PUL”) och patientdatalagen inom ramen för Tjänsten. Vi behöver dina personuppgifter, såsom ditt personnummer och e-postadress, för att kunna tillhandahålla medicinsk rådgivning till dig, och kan inte utföra Tjänsten om du inte samtycker till att Vi använder uppgifterna för att utföra Tjänsten.

Du har enligt 26§ PUL rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig, underskriven av dig och skickas till MediCheck AB, Dalkarlsvägen 10, 182 55 Djursholm. Du har också rätt att enligt 28§ PUL begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen, som beslutar i frågan.

5.3 Samtycken enligt PUL och patientdatalagen

Genom att acceptera dessa användarvillkor enligt ovan lämnar du härmed ditt samtycke till MediCheck att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i samtliga register inom ramen för Tjänsten, av såväl MediCheck som Vårdgivare.

Du lämnar även ditt uttryckliga samtycke till att av dig lämnade uppgifter som avser din hälsa och medicinska behandling, inklusive din patientjournal, får lämnas ut till eller inhämtas från tredje man (däribland till/från Vårdgivaren) om det är ett nödvändigt led i den medicinska rådgivningen och behandlingen, dock med de begränsningar som följer av den gällande lagstiftning som nämns ovan avseende sekretess m.m.

Du samtycker också till att MediCheck får använda dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i syfte att informera dig om MediChecks tjänster.

Du samtycker vidare till att MediCheck får använda dina uppgifter i en avidentifierad (anonymiserad) form för forskning, effektivitetsundersökningar och marknadsföring.

Alla dina personuppgifter lagras på servrar som är placerade inom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inga personuppgifter kommer att lagras på servrar som är placerade utanför EU/EES. Genom att du registrerar dig för Tjänsten och accepterar användarvillkoren samtycker du till att personuppgifter om dig överförs från Sverige till andra länder inom EU/EES.

Du kan när som helst återkalla dina samtycken enligt ovan genom skriftligt meddelande per post till MediCheck till MediCheck AB, Dalkarlsvägen 10, 182 55 Djursholm.

5.4 Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är MediCheck AB, Dalkarlsvägen 10, 182 55 Djursholm (org.nr. 559049-7219), och Vi kan nås på e-post: support@medicheck.se. Personuppgiftsombud är Thomas Ehrengren, han nås enklast via e-post: PUO@medicheck.se.

5.5 Cookies

MediCheck använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller avstå från att använda Tjänsten. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Skälet till att vi använder oss av cookies är att vi vill
* lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas (upplösning, språk etc),
* kunna koppla på kryptering för överföring på internet av känslig information, och
* möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig Tjänsten och därmed samla underlag för hur Tjänsten generellt kan utvecklas.

6. Uppsägning av Tjänsten

6.1 Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Både du och MediCheck kan när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att nyttja Tjänsten kan du vända sig till MediCheck för inaktivering av konto.

6.2 Om Vi bedömer att du missbrukar Tjänsten kan Vi, efter att ha meddelat dig via e-post, komma att stänga av dig från vidare användning av Tjänsten.

MediCheck december 2016

Hitta en specialistläkare som passar dig

Logga in och hitta en specialistläkare som passar dig. Du behöver ingen remiss. Mötet sker via videosamtal.

Det är kostnadsfritt att logga in och se vilka specialister som är tillgängliga.

Träffa läkare online