Boka tid
Boka tid Login För företag

Medicheck Healthcare AB – Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska:

  • Hushålla med resurser såsom el, förbrukningsmaterial och elektronisk utrustning
  • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt genom att välja miljöanpassade färdmedel
  • Vid inköp av varor och tjänster prioritera de produkter som är resurssnåla vid produktion och användning, har låg andel miljöfarligt innehåll och lång livslängd med god möjlighet till återanvändning
  • Påverka våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga affärskontakter till en ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse så att de i sin tur kan minimera sin egen miljöpåverkan
  • Stimulera alla medarbetare och samarbetspartners till delaktighet i miljöarbetet och ge dem god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden
  • Säkerställa att miljöfarliga produkter som används i företagets verksamhet återvinns och destrueras enligt gällande riktlinjer
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar
  • Alltid följer relevant miljölagstiftning och andra krav som berör företaget

Återvinning och miljöhänsyn ska genomsyra hela företagets verksamhet.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid