Boka tid
Boka tid Login För företag
Medicheck - Hjärta för vården Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Så ska vården bli effektivare

Efter två års utredning av den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet lämnade Göran Stiernstedt och hans medarbetare betänkandet Effektiv vård till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. I flera medier konstaterar Stiernstedt att Sverige producerar god vård för den enskilde medborgaren. Dock är systemets förmåga till anpassning inför en utveckling med nya förutsättningar och behov mycket viktig.

Göran Stiernstedt utsågs 2013 till nationell samordnare i projektet. I en debattartikel i Dagens Medicin skrev han efter att betänkandet överlämnats:

– Det finns ett antal stora utmaningar inför framtiden. Kostnadsökningstakten är hög och långsiktigt ohållbar. Allt fler och allt sjukare patienter kan vårdas i öppen vård men Sverige har ett synnerligen sjukhustungt system och står dåligt rustat inför denna utveckling.

– Integrationen mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och kommun är svag. När det gäller koordination och kontinuitet ligger Sverige långt från toppen i internationella jämförelser. Skillnaderna mellan landstingen när det gäller både resultat och kostnader är fortsatt stora, menar han.

Använd digitaliseringens möjligheter

Stiernstedt pekar på brister när det gäller effektiviteten i vården men anser att resursbrist sällan är problemet utan snarare hur resurserna används. Han konstaterar bland annat att det finns en stor outnyttjad potential genom att använda digitala alternativ, att dra nytta av patientens insatser och förmedla vården smartare, till exempel genom virtuella vårdcentraler.

– Vi föreslår att den nationella styrningen förstärks. Utvecklingen i form av bland annat fritt vårdval, ökad specialisering vid vissa sjukhus och krav på mer jämlik vård pekar mot ett mer nationellt system. Frånvaron av sammanhållen och koordinerad styrning blir alltmer påtaglig, skriver han.

Bland förslagen nämns att landstingen ska ha skyldighet att samverka när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl.

Det viktiga mötet mellan personal och patient

Värdet i vården skapas i mötet mellan personal och patient. Landstingen har i för hög utsträckning styr- och ersättningssystem som detaljstyr och griper in i mötet på ett olämplig sätt. Det skapar onödig administration. Vi rekommenderar att kraftigt minska detaljstyrningen och förenkla ersättningssystemen. Styrningen bör vara mindre kontrollerande och mer av tillit till personalens förmåga.

– Sverige är alltför ”sjukhusfixerat”. Den absoluta merparten av vårdens resurser läggs på sjukhusvården och svensken söker sig i mycket högre grad till sjukhusens akutmottagningar än i grannländerna. En förklaring är att primärvården har svårt att klara uppdraget som första linjens vård. Det är inte effektiv vård. Vi behöver vända på begreppen, menar Stiernstedt.

Stor effektivitetspotential

Stiernstedts grundprincip är vård nära befolkningen, via den öppna vården. Samtidigt som sluten vård kan utföras utanför sjukhus, till exempel i patientens hem. Han föreslår också att primärvårdens uppdrag görs tydligare och att en omfördelning av resurser genomförs.

Störst effektiviseringspotential finns där sjukvårdssystemet är mest komplext. Det gäller en liten del av befolkningen, cirka 5 procent. De förbrukar mer än 50 procent av resurserna. Den största gruppen är multisjuka äldre med stora behov av vård och omsorg. Vi föreslår bland annat att primärvård som avser äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg och att landsting och kommun gemensamt ska resursplanera för denna grupp patienter. Vården ska vara proaktiv i stället för som i dag reaktiv.

Stiernstedt menar att det finns stor effektiviseringspotential genom ändrade arbetssätt och ändrad arbetsorganisation. Det kan ske om vården planeras ytterligare utifrån patientens behov:

– Det finns ett antal utmaningar att ta tag i. Det kan bara ske genom nära samverkan mellan inblandade parter. Det vill säga patienter, professioner, staten samt kommuner och landsting, säger han.

Läs gärna Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa och Anne Carlssons krönika – Min dröm om primärvården.

Kommentarer inaktiverade.