Boka tid
Boka tid Login För företag
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt- Lungfonden-KOL Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Lungsjukdomen KOL minskar i Sverige

Att drabbas av KOL leder till för tidig död och lidande för många människor. Nu visar dock forskning att det skett en rejäl minskning av sjukdomens förekomst i Sverige.
– Det är enormt positiva nyheter, konstaterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. Enligt Socialstyrelsen lever 400 000 – 700 000 människor i Sverige med tillståndet och nästan 3 000 svenskar dör av sjukdomen varje år. Förekomsten av KOL har ökat globalt under det senaste seklet och i utvecklade länder är rökning den överlägset viktigaste riskfaktorn, då upp till hälften av alla rökare drabbas.

Störst var minskningen bland de allvarligare fallen, det vill säga de med medelsvår till svår sjukdom. Här såg vi en halvering på 15 år.

Den nya studien bygger på två stora befolkningsstudier. Dels OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), dels WSAS (West Sweden Asthma Study) i Västra Götaland. Resultatet visar tydligt att förekomsten av KOL har minskat.

Störst minskning av medelsvår till svår KOL

Totalt hade cirka sju procent av de vuxna deltagarna i studien KOL. I Norrbotten hade förekomsten minskat med 41 procent jämfört med studien från 1994. Nedgången var även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

– Störst var minskningen bland de allvarligare fallen, det vill säga de med medelsvår till svår sjukdom. Här såg vi en halvering på 15 år. Totalt hade cirka 3,5 procent av deltagarna i studien svår eller medelsvår KOL.

– I Norrbottensstudien från 1994 handlade det om 8 procent som hade sjukdomen, berättar Bo Lundbäck, professor emeritus vid Göteborgs universitet, och senior författare för studien som publicerats i tidskriften Respiratory Research.

Fler riskfaktorer än rökning

Förutom rökning är även yrkesmässig exponering för skadliga ämnen och hög ålder betydande riskfaktorer, enligt studier. Forskningen pekar därför på att det är viktigt att man av folkhälsoskäl både fokuserar på att minska rökningen och även försöker reducera exponeringen av gaser, damm och ångor på arbetsplatser.

– Det är enormt positiva nyheter att det har skett en minskning. Samtidigt är en av forskningens utmaningar att hitta bättre metoder för tidig upptäckt av KOL, samt att få mer kunskap om varför människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen.

– Forskningen strävar också efter att bli bättre på att förebygga försämringsperioder för KOL-patienter och att bättre förstå interaktionen mellan miljö och ärftlighet för uppkomst av sjukdomen, berättar Kristina Sparreljung.

Fakta om KOL (Källa: Hjärt-Lungfonden):
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom beror vanligtvis på att de minsta luftrören i lungorna blir inflammerade. Den kroniska inflammationen gör lungfunktionen nedsatt och leder till gradvis ökande andnöd.

Att ha KOL kan liknas vid att andas genom ett sugrör. Vanliga symptom är täta och långdragna luftvägsinfektioner, hosta och upphostning av slem, andnöd vid fysisk ansträngning, svår trötthet och ofrivillig viktnedgång.

Att hitta bättre metoder för tidig upptäckt av KOL, få mer kunskap om varför människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för KOL-patienter och att bättre förstå interaktionen mellan miljö och ärftlighet för uppkomst av KOL.

Läs mer om lungsjukdomar

Personcentrerad vård är viktigt vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom
Ny analysmetod gör det enklare att diagnosticera KOL
Bättre behandling av lungcancer och avancerad KOL

Kommentarer inaktiverade.