Boka tid
Boka tid Login För företag
Mattias Strand, överläkare, Stockholms centrum för ätstörningar, expert på ätstörningar Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Frivillig behandling ökar tryggheten hos personer med ätstörningar

Möjligheten att själv kunna lägga in sig för heldygnsvård utan att först behöva uppsöka läkare stärker deltagandet i vården för personer med ätstörningar. Det konstaterar Mattias Strand, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar och en av författarna bakom en ny forskningsrapport i ämnet.

I augusti 2014 började Stockholms centrum för ätstörningar, som första vårdinrättning i Sverige, att erbjuda självvald inläggning som en del av ett större pilotprojekt inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Mattias Strand berättar att det ska främja tidigt hjälpsökande och på så vis minska det totala behovet av heldygnsvård.

Få hjälp av en psykiatriker

Om du mår dåligt kan du få hjälp av en specialistläkare direkt – utan remiss.
Mötet sker via videosamtal.

Hitta din psykiatriker här

Att känna till möjligheten ger ökad trygghet

Mattias Strand berättar att självvald inläggning tillämpas sedan tidigare inom psykiatrin i Norge och Holland. Resultaten har varit goda och fler har kunnat klarat sig bättre utan långa inläggningsperioder inom heldygnsvården.

– Även patienter som faktiskt aldrig har använt sig av möjligheten till självinläggning beskriver hur kännedomen om att det är möjligt har medfört en större trygghet, berättar Mattias Strand.

Syftet är att öka patienternas självbestämmande och inflytande över vården. Deltagande personer har upplevt en ökad självständighet i vardagen och har undvikit upprepade akutbesök.

Självvald inläggning har fyllt ett antal funktioner för deltagarna enligt den intervjustudie som gjorts med patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Bland annat trygghet i vardagen, ökad tillgänglighet till heldygnsvård, möjlighet att framhäva goda rutiner i fråga om ätande och motiverande stöd. Dessutom fungerar det som en paus från den påfrestande vardagen och avlastning för anhöriga.

Perspektiv på ätstörningar och psykisk ohälsa

I patientintervjuerna blir det samtidigt tydligt att det även finns potentiella hinder för ett optimalt användande av självvald inläggning. Den ökade frihet och egenmakt som en viktig del av modellen riskerar att krocka med den kluvenhet till att söka vård som många patienter med en ätstörningssjukdom upplever. Många av deltagarna beskriver hur det har tagit tid att våga använda sig av självvald inläggning på ett konstruktivt sätt.

De intervjuade patienterna beskriver hur möjligheten kan leda till mer konstruktiva perspektiv på den egna sjukdomen. Betoningen av frivillighet kan belysa just sådant som ambivalens och egen motivation till förändring.

– Samtidigt är det uppenbart att många av patienterna upplever att det krävs en förhållandevis god sjukdomsinsikt och förmåga till ansvarstagande för att självvald inläggning ska fungera väl, konstaterar Mattias Strand.

4-årigt pilotprojekt med ny modell för behandling av ätstörning

– Det här är första studien i ett 4-årigt pilotprojekt. Efter ett år följer vi upp deltagarna och börjar titta på objektiva mått. Till exempel hur det går för personerna, hur många har varit inlagda, hur har sjukdomsförloppet och svårighetsgraden i ätstörningarna varit. Sedan gör vi en ny uppföljning efter tre år från det att patienternas haft sin första kontakt med projektet. Då ska vi ha fått fram tydliga resultat på hur ätstörningssjukdom påverkas av modellen, om vårdkonsumtionen förändras och i slutändan hur de hälsoekonomiska effekterna ser ut.

Kommer möjligheten till självvald inläggning att finnas kvar hos er oavsett hur resultaten blir?

–  Det vet man inte säkert, det är ett pilotprojekt som löper fram till slutet av 2018. Men känslan är att det kommer att förlängas. Bland annat vet jag att landstinget håller på att starta upp en verksamhet där kliniker som vill arbeta på detta sätt ska kunna få hjälp att komma igång med modellen.

Tror du att denna modell kommer att växa sig stor inom psykiatrin som helhet?

– Jag tror att det ligger nära till hands att den kommer att växa och vara en modell som finns kvar inom psykiatrin. Som exempel kan nämnas att psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde även provar självvald inläggning för patienter med psykosdiagnos eller självskadebeteende. De projekten pågår just nu inom Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm, berättar Mattias Strand.

Det finns ett egenvärde i att få vara med och bestämma och påverka sin vård om man har ätstörningar eller annan psykiatrisk diagnos.

Fakta om studien

I artikeln “Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: the patient’s perspective” (”Självvald inläggning i heldygnsvård för patienter med anorexia nevrosa: patientens perspektiv”) redogör Mattias Strand tillsammans med forskarna Cynthia Bulik, Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Sanna Aila Gustafsson för resultaten från intervjustudien med patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Patienterna beskriver här hur självvald inläggning överlag har stärkt deras deltagande i vården och ökat ansvarstagande.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Kristofer Ekström, Stockholms centrum för ätstörningar

Läs mer psykisk ohälsa

Rådgivning av en psykiatriker kan hjälpa i vardagen
Mindfulness mot psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa vanligt bland unga kvinnor som utsatts för våld

Kommentarer inaktiverade.